Skip to content

artip j

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size    Default color brown color green color red color blue color
 
Nachádzate sa: Domov arrow Služby
Skip to content
Služby
Ekonomické činnosti
     - Vedenie bankového účtu , v prípade fyzických osôb aj jeho zriadenie,
     - Vedenie účtovníctva a výkazníctva obytného domu,
     - Stanovovanie výšky preddavkov na služby poskytované k bývaniu v súlade s platnými právnymi a cenovými predpismi,
     - Vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou nehnuteľnosti vrátane odvodových povinností,
     - Ročné vyúčtovanie preddavkov na základe skutočne vynaložených nákladov,
     - Inkaso úhrad za služby spojené s užívaním nehnuteľnosti vrátane sledovania dodržiavania termínov splatnosti,
     - Formálna a vecná kontrola fakturácie prác realizovaných pre spravovanú nehnuteľnosť.
Technické činnosti
     - Spracovanie ročného plánu opráv a údržby na základe pravidelných obhliadok objektu,
     - Zabezpečenie opráv a údržby obytného domu dodávateľským spôsobom na základe výberového konania v spolupráci so zástupcami klienta,
     - Spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení,
     - Zabezpečovanie revízií a  odborných prehliadok vrátane následného odstrańovania zistených závad v závislosti od stavu finančných prostriedkov klienta,
     - Vyhodnocovanie stavu na fonde opráv a údržby obytného domu,
     - Účasť na kontrolách vykonávaných orgánmi štátnej správy,
     - Preberanie prác od jednotlivých dodávateľov..

V oblasti prevádzky nehnuteľností
     - Uzatvorenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov v mene klienta na dodávku služieb a médií pre spravovanú nehnuteľnosť,
     - Sledovanie a vyhodnocovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
     - Rokovanie so zástupcami dodávateľov pri prenášaní pripomienok klienta,
     - V prípade požiadania zo strany klientov príprava podkladov pre výberové konania,
     - Zvolávanie a organizovanie zhromaždení vlastníkov v stanovených termínoch,
     - Zabezpečenie poistenia spravovanej nehnuteľnosti

Právna oblasť
     - Sledovanie dodržiavania termínov splatnosti pri uzatváraní  preddavkov na služby poskytované k bývaniu vrátane vyúčtovania týchto preddavkov,
     - Upomínanie a penalizácia v súlade s existujúcimi zmluvnými vzťahmi,
     - Príprava podkladov pre súdne vymáhanie,
     - Spolupráca s právnym zástupcom klienta pri vymáhaní pohľadávok,
     - Vypracovávanie nájomných zmlúv  (spoločné priestory, nebytové priestory vo vlastníctve klienta) na základe vopred prejednaných podmienok s oprávneným zástupcom klienta.

Nadštandardný výkon správy podľa špecifických požiadaviek
     - Zabezpečenie strážnej služby,
     - Zriadenie prevádzky správcu priamo v spravovanom objekte,
     - Zabezpečenie nepretržitého monitoringu spravovaného objektu,
     - Záhradnícke služby
     - Zabezpečenie ostatných nadštandartných služieb na základe požiadavky klienta.