Skip to content

artip j

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size    Default color brown color green color red color blue color
 
Nachádzate sa: Domov arrow SluĹľby
Skip to content
SluĹľby
Ekonomické ÄŤinnosti
     - Vedenie bankového úÄŤtu , v prípade fyzických osôb aj jeho zriadenie,
     - Vedenie úÄŤtovníctva a výkazníctva obytného domu,
     - Stanovovanie výšky preddavkov na sluĹľby poskytované k bývaniu v súlade s platnými právnymi a cenovými predpismi,
     - Vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou nehnuteÄľnosti vrátane odvodových povinností,
     - RoÄŤné vyúÄŤtovanie preddavkov na základe skutoÄŤne vynaloĹľených nákladov,
     - Inkaso úhrad za sluĹľby spojené s uĹľívaním nehnuteÄľnosti vrátane sledovania dodrĹľiavania termínov splatnosti,
     - Formálna a vecná kontrola fakturácie prác realizovaných pre spravovanú nehnuteÄľnosĹĄ.
Technické ÄŤinnosti
     - Spracovanie roÄŤného plánu opráv a údrĹľby na základe pravidelných obhliadok objektu,
     - ZabezpeÄŤenie opráv a údrĹľby obytného domu dodávateÄľským spôsobom na základe výberového konania v spolupráci so zástupcami klienta,
     - Spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení,
     - ZabezpeÄŤovanie revízií a  odborných prehliadok vrátane následného odstraĹ„ovania zistených závad v závislosti od stavu finanÄŤných prostriedkov klienta,
     - Vyhodnocovanie stavu na fonde opráv a údrĹľby obytného domu,
     - ÚÄŤasĹĄ na kontrolách vykonávaných orgánmi štátnej správy,
     - Preberanie prác od jednotlivých dodávateÄľov..

V oblasti prevádzky nehnuteÄľností
     - Uzatvorenie dodávateÄľsko-odberateÄľských vzĹĄahov v mene klienta na dodávku sluĹľieb a médií pre spravovanú nehnuteÄľnosĹĄ,
     - Sledovanie a vyhodnocovanie dodávateÄľsko-odberateÄľských vzĹĄahov,
     - Rokovanie so zástupcami dodávateÄľov pri prenášaní pripomienok klienta,
     - V prípade poĹľiadania zo strany klientov príprava podkladov pre výberové konania,
     - Zvolávanie a organizovanie zhromaĹľdení vlastníkov v stanovených termínoch,
     - ZabezpeÄŤenie poistenia spravovanej nehnuteÄľnosti

Právna oblasĹĄ
     - Sledovanie dodrĹľiavania termínov splatnosti pri uzatváraní  preddavkov na sluĹľby poskytované k bývaniu vrátane vyúÄŤtovania týchto preddavkov,
     - Upomínanie a penalizácia v súlade s existujúcimi zmluvnými vzĹĄahmi,
     - Príprava podkladov pre súdne vymáhanie,
     - Spolupráca s právnym zástupcom klienta pri vymáhaní pohÄľadávok,
     - Vypracovávanie nájomných zmlúv  (spoloÄŤné priestory, nebytové priestory vo vlastníctve klienta) na základe vopred prejednaných podmienok s oprávneným zástupcom klienta.

Nadštandardný výkon správy podÄľa špecifických poĹľiadaviek
     - ZabezpeÄŤenie stráĹľnej sluĹľby,
     - Zriadenie prevádzky správcu priamo v spravovanom objekte,
     - ZabezpeÄŤenie nepretrĹľitého monitoringu spravovaného objektu,
     - Záhradnícke sluĹľby
     - ZabezpeÄŤenie ostatných nadštandartných sluĹľieb na základe poĹľiadavky klienta.