Skip to content

artip j

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size    Default color brown color green color red color blue color
 
Nachádzate sa: Domov
Skip to content
Zásady správneho používania termostatických hlavíc
Image1. Nastavenie poĹľadovanej teploty v miestnosti
     V kaĹľdej miestnosti si môĹľete nastaviĹĄ otáÄŤaním termostatickej hlavice poĹľadovanú teplotu pre zaistenie tepelnej pohody. V tabuÄľke sú uvedené orientaÄŤné teploty zodpovedajúce jednotlivým ÄŤíslam stupnice. PodÄľa miestnych podmienok sa môĹľe teplota od uvedených hodnôt líšiĹĄ. Vyskúšajte si preto, pri akom nastavení dosiahnete pohodovú teplotu. Treba si uvedomiĹĄ, Ĺľe k ustáleniu teploty v miestnosti môĹľe dôjsĹĄ aĹľ po niekoÄľkých hodinách.
     Na dosiahnutie nastavenej teploty v miestnosti je potrebná dostatoÄŤná teplota vykurovacej vody. PokiaÄľ sa Vám nepodarí, napr. pri nastavení ventilu na "5" dosiahnuĹĄ 24oC a radiátor hreje, nie je to vinou ventilu, ale nízkej teploty vykurovacej vody. PootoÄŤenie hlavice o jeden dielik zodpovedá zmene poĹľadovanej teploty o 1oC.

TabuÄľka
 Nastavenie (SignalizaÄŤné znaky) Priestorová teplota
 0 úplne uzavretý
 * cca 7oC
 1 cca 12oC
 2 cca 16oC
 3 cca 20oC *)
 4 cca 22oC *)
 5 cca 24oC *)
*) Presná hodnota teploty v miestnosti priamo závisí na parametroch vykurovacej vody a môĹľe byĹĄ ovplyvnená funkciou ekvitermickej regulácie dodávateÄľa. Dá sa dosiahnuĹĄ i vyšších teplôt (rádovo o cca 2oC), ale len za predpokladu dostatoÄŤnej teploty vykurovacej vody na vstupe do radiátora.

2. VyuĹľitie cudzích zdrojov tepla
Image     PokiaÄľ dôjde k zvýšeniu teploty v miestnosti vplyvom prídavných zdrojov tepla (napr. slneÄŤné Ĺľiarenie, teplo z domácich spotrebiÄŤov, alebo viacej prítomných osôb), termostatická hlavica obmedzí prívod tepla do radiátoru. Tým Vým zaistí okrem tepelnej pohody i znaÄŤné úspory tepla.

3. Protimrazová ochrana
     PokiaÄľ opustíte na dlhšiu dobu byt, zamedzíte nebezpeÄŤenstvu zamrznutia vykurovanej sústavy nastavením "*". Hlavica zabráni poklesu teploty pod 7oC. PokiaÄľ však bývate vo viacbytovom dome, nepouĹľívajte nastavenie na niĹľšiu teplotu ako 12oC.

4. Vysvetlenie niektorých stavov radiátorov
     - kúri len "x" prvých ÄŤlánkov radiátora - radiátor je zavzdušnený. PokiaÄľ nie je inštalovaný odvzdušĹ?ovací ventil na radiátore, ponechajte termostatickú hlavicu 3 - 5 dní otvorenú na stupni "5".
     - kúri len horná ÄŤasĹĄ radiátora - správna funkcia termostatickej hlavice. Ak sa blíĹľi teplota v miestnosti teplote nastavenej na termostatickej hlavici, hlavica zatvára ventil a zniĹľuje prietok vykurovacej vody na minimum, prípadne uzavrie ventil úplne. Následne dochádza k rozvrstveniu vody, podÄľa jej teploty. Horná ÄŤasĹĄ radiárora je potom teplá, spodná studená.

5. DoporuÄŤenia
     - po montáĹľi doporuÄŤujeme nechaĹĄ niekoÄľko dní termostatické hlavice otvorené na stupeĹ? "5", aby mohol vzduch z radiátorov vystúpaĹĄ do horných podlaĹľí k odvzdušĹ?ovacím ventilom.
     - termostatická hlavica ovláda ventil podÄľa teploty svojho okolia
     - pod parapetami, za záclonou a za zástenami radiátorov je teplota vyššia neĹľ v izbe a hlavica reaguje predÄŤasne, resp. s urÄŤitým posunom stupnice.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >