Skip to content

artip j

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size    Default color brown color green color red color blue color
 
Nachádzate sa: Domov arrow Služby
Skip to content
Mená neplatičov už môžu visieť vo vchode bytového domu
Platná právna úprava donedávna neumožnovala zverejnovať vlastníkov, ktorí majú veľké nedoplatky, pretože by to bolo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov.
Platná právna úprava donedávna neumožnovala zverejnovať vlastníkov, ktorí majú veľké nedoplatky, pretože by to bolo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov. Autor: Robert Hüttner, Pravda Spoločenstvám vlastníkov alebo bytovým družstvám uverejnenie mena neplatiča umožnuje novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Tento zákon totiž priznáva vlastníkom práva, ale zároven ukladá aj povinnosti. Medzi ne patrí najmä povinnosť platiť za služby spojené s bývaním a prispievať do fondu opráv na údržbu spoločného majetku v dome. Vlastníci sú tak povinní platiť každý mesiac za elektrinu, plyn, ale aj za osvetlenie spoločných častí domu, odvoz odpadu, čistenie žúmp, užívanie výťahov, upratovanie, dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody od vodárenských spoločností a odvádzanie odpadových vôd. Problémom mnohých domov sú však neplatiči. V prípade, ak vlastníci príspevky neplatia, hrozí bytovému domu odpojenie od dodávok elektriny a tepla. Peniaze od neplatičov citeľne chýbajú aj vtedy, keď sa dom chystá robiť väčšie opravy alebo zatepľovať. Akým spôsobom môže správca alebo spoločenstvo vlastníkov riešiť tento problém? „Správcovi zákon ukladá povinnosť sledovať a vymáhať platby vlastníkov za preddavky a nedoplatky. Inak zodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia povinností,“ uvádza Gabriela Semančíková z AKS advokátskej kancelárie. „Najčastejšie sa správca alebo spoločenstvo snažia s neplatičom dohodnúť na splátkovom kalendári, keď sa písomnou dohodou určí výška a počet splátok. Tiež sa môžu dohodnúť, že v prípade nezaplatenia niektorej zo splátok sa splatným stáva celý dlh. Správcovi či spoločenstvu však nič nenariaďuje, že musia dlžníkovi navrhnúť splátkový kalendár – riadia sa len dohodou v zmluve o správe alebo v zmluve o spoločenstve,“ vysvetľuje advokátka. Jednotné pravidlá na určenie splátkového kalendára neexistujú. Splátkový kalendár je však možné dohodnúť iba s neplatičom, ktorý svoj dlh uzná. Dlžníka možno sankcionovať zmluvnou pokutou, ktorá závisí od dohody vlastníkov, alebo úrokom z omeškania, ktorého výšku určuje vládne nariadenie. Ak neplatič svoje dlhy dobrovoľne nezaplatí, správca alebo spoločenstvo pristúpia k vymáhaniu nedoplatkov. Určitý dosah na neplatičov bude mať aj možnosť správcov a spoločenstiev vlastníkov zverejniť mená neplatičov a výšku ich dlhov na zoznamoch vyvesených v spoločných priestoroch domu. Platná právna úprava doteraz neumožnovala zverejnovať vlastníkov, ktorí majú veľké nedoplatky, pretože by to bolo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov. Problém so zverejnením osobných údajov rieši nové zákonné splnomocnenie pre správcu alebo spoločenstvo spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, e–mailová adresa, číslo účtu a kód banky. Vyvesiť mená neplatičov správcovia môžu až po tom, čo tento spôsob schvália majitelia bytov na bytovej schôdzi. Zoznamy neplatičov budú teda správcovia a spoločenstvá zverejnovať v tých bytových domoch, v ktorých o tom rozhodnú vlastníci. „Zverejniť možno mená neplatičov, ktorých dlh presahuje 500 eur. V zozname má správca právo uviesť meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a sumu, ktorú dlhuje,“ hovorí Tomáš Klčo, člen dozornej rady bytového spoločenstva na bratislavskom sídlisku. Zdroj: Zuzana Hlavačková, Pravda.sk http://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-paragrafy/clanok/335056-mena-neplaticov-uz-mozu-visiet-vo-vchode-bytoveho-domu/
 
Ďalšia >