Skip to content

artip j

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size    Default color brown color green color red color blue color
 
Nachádzate sa: Domov arrow Profil firmy
Skip to content
Profil firmy

     Spoločnosť ARTIP.J vznikla na základe požiadaviek trhu v oblasti správy bytov a nebytových priestorov, ktorý vyžaduje správcu s obmedzeným počtom bytov a tým skvalitnením poskytovaných služieb. Spoločnosť tvoria pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správy nehnuteľností. V súčasnosti firma spravuje  objekty v mestských častiach Devínska Nová Ves, Staré Mesto a Dúbravka s celkovým počtom bytov 980 , 150 garáží a 50 nebytových priestorov.

Výkon správy nehnuteľností
      Výkon správy nehnuteľnosti poskytuje spoločnosť po uzatvorení zmluvných vzťahov fyzických alebo právnických osôb (individuálni vlastníci bytov a nebytových priestorov) sú uzatvárané zmluvy o výkone správy v súlade so zákonom č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zmien a doplnení. Predmetom Zmluvy o výkone správy je predovšetkým zabezpečenie správy spoločných častí a spoločných zariadení spravovanej nehnuteľnosti (zverenie spoločného majetku do správy tretej osoby). V prípade právnických osôb (spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, ostatné PO) sú uzatvárané mandátnej zmluvy podľa § 556 a násl. Obchodného zákonníka, respektíve zmluvy o poskytovaní služby podľa §269 OZ.

     Cena za spravovanie objektu sa dojednáva v závislosti od rozsahu poskytovaných služieb. Cena za štandartný výkon správy na rok 2018 je stanovená od 8,9 € do 11,99 €/ byt s DPH za mesiac. Platnosť ceny je dojednaná na obdobie jedného roka. Každoročne sú ceny upravované o mieru inflácie zverejnenú SŠU za predchádzajúci rok.  Ceny služieb zabezpečovaných dodávateľským spôsobom / voda, teplo, elektrická energia, opravy a údržba a ostatné služby nevyhnutné z hľadiska prevádzkyschopnosti objektu / , kde naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ , vstupujú do nákladov klienta bez ďalších prirážok.