Skip to content

artip j

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size    Default color brown color green color red color blue color
 
Nachádzate sa: Domov arrow Profil firmy
Skip to content
Profil firmy

     SpoloÄŤnosĹĄ ARTIP.J vznikla na základe poĹľiadaviek trhu v oblasti správy bytov a nebytových priestorov, ktorý vyĹľaduje správcu s obmedzeným poÄŤtom bytov a tým skvalitnením poskytovaných sluĹľieb. SpoloÄŤnosĹĄ tvoria pracovníci s dlhoroÄŤnými skúsenosĹĄami v oblasti správy nehnuteÄľností. V súÄŤasnosti firma spravuje  objekty v mestských ÄŤastiach Devínska Nová Ves, Staré Mesto a Dúbravka s celkovým poÄŤtom bytov 980 , 150 garáĹľí a 50 nebytových priestorov.

Výkon správy nehnuteÄľností
      Výkon správy nehnuteÄľnosti poskytuje spoloÄŤnosĹĄ po uzatvorení zmluvných vzĹĄahov fyzických alebo právnických osôb (individuálni vlastníci bytov a nebytových priestorov) sú uzatvárané zmluvy o výkone správy v súlade so zákonom ÄŤ.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zmien a doplnení. Predmetom Zmluvy o výkone správy je predovšetkým zabezpeÄŤenie správy spoloÄŤných ÄŤastí a spoloÄŤných zariadení spravovanej nehnuteÄľnosti (zverenie spoloÄŤného majetku do správy tretej osoby). V prípade právnických osôb (spoloÄŤenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, ostatné PO) sú uzatvárané mandátnej zmluvy podÄľa § 556 a násl. Obchodného zákonníka, respektíve zmluvy o poskytovaní sluĹľby podÄľa §269 OZ.

     Cena za spravovanie objektu sa dojednáva v závislosti od rozsahu poskytovaných sluĹľieb. Cena za štandartný výkon správy na rok 2018 je stanovená od 8,9 € do 11,99 €/ byt s DPH za mesiac. PlatnosĹĄ ceny je dojednaná na obdobie jedného roka. KaĹľdoroÄŤne sú ceny upravované o mieru inflácie zverejnenú SŠU za predchádzajúci rok.  Ceny sluĹľieb zabezpeÄŤovaných dodávateÄľským spôsobom / voda, teplo, elektrická energia, opravy a údrĹľba a ostatné sluĹľby nevyhnutné z hÄľadiska prevádzkyschopnosti objektu / , kde naša spoloÄŤnosĹĄ vystupuje ako prevádzkovateÄľ , vstupujú do nákladov klienta bez ÄŹalších priráĹľok.